Posts Tagged ‘phat wifi’

Dùng iPhone phát Wifi bằng phần mềm MyWi

dung_iphone_phat_wifi

MyWi là phần mềm phát wifi từ iPhone dựa trên kết nối 3G hoặc EDGE sẵn có của iPhone hoặc iPad. Các thiết bị khác như Laptop hoặc iPod touch, smartphone khác có thể dùng wifi phát ra từ iPhone/iPad này để truy cập internet. Tốc độ truy cập phụ thuộc vào tốc độ kết [...]